Advies.site - Privacybeleid

Vooraf
danckaerts.be hecht erg veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geeft danckaerts.be heldere en transparante info over de gegevens die danckaerts.be verzamelt en hoe danckaerts.be daarmee omgaat.
danckaerts.be houdt zich steeds aan de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, hierna GDPR), de privacywet, de wet ter bescherming van de privacy, persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, de telecommunicatiewet, en overige privacyregelgeving. Dat houdt in dat danckaerts.be
persoonsgegevens steeds verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze Privacy verklaring; zich beperkt tot het verwerken van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; uw uitdrukkelijke toestemming vraagt voor de verwerking van persoonsgegevens in de gevallen waarin zulks vereist is. uw rechten respecteren om inzage te krijgen in de u betreffende persoonsgegevens of om deze gegevens te corrigeren, beperken of verwijderen verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer danckaerts.be daartoe wettelijk verplicht is passende technische en organisatorische maatregelen eisen van de derden die namens danckaerts.be gegevens verwerken op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Hoe kan u danckaerts.be bereiken?
danckaerts.be is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring vragen heeft over uw persoonsgegevens of contact wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Deze website is eigendom van: Dave Danckaerts handel drijvend onder de naam danckaerts.be (hierna danckaerts.be) Boudewijnsstraat 55 2018 Antwerpen +32(0)468/321.123 BTW BE.0812.420.827 info@danckaerts.be

Waarom verwerkt danckaerts.be uw persoonsgegevens?
danckaerts.be verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
om u juridische informatie op maat te bieden (uitvoeren overeenkomst) om een (financiële) administratie te voeren (uitvoeren overeenkomst) om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen (gerechtvaardigd belang) voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen van danckaerts.be maar ook derden, waarin u vermoedelijk interesse zou hebben (gerechtvaardigd belang) voor verdere marketingdoeleinden waarbij de gegevens aan bedrijven en/of derden kunnen worden doorgegeven zodat zij interessante en relevante product- en/of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten (gerechtvaardigd belang) voor doeleinden van performantie (gerechtvaardigd belang)
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en deze vervolgens opslagen, verzamelen en verwerken
Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail Bijkomstige persoonsgevens: geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit Professionele gegevens Ondernemings- en financiële gegevens: rechtsvorm, maatschappelijke naam, zetel, ondernemingsnummer, Gerechtelijke gegevens: verkregen in het kader van de adviezen die u vraagt via één van onze kanalen Online-gegevens: IP-adres, type browser Beeldopnames: wanneer u gebruik maakt van het contactformulier en u daarmee foto’s neemt
Die informatie verzamelt danckaerts.be via
het contactformulier op de website het inschrijfformulier voor nieuwsbrieven op de website het contactformulier in de app de contactfunctionaliteit in de facebook-chatbot Google Analytics cookies e-mails die u aan danckaerts.be richt
danckaerts.be gebruikt deze gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden
Wanneer dit past binnen de hoger vermelde doelen, kunnen de gegevens die danckaerts.be verzamelt en verwerkt, worden doorgegeven aan derden. danckaerts.be deelt uw gegevens met de volgende derden (verwerkers):
Website Versio-webhosting Google Analytics Google site search Contact Form 7 (naam, voornaam, email, telefoon) MailChimp AddToAny LiveChat Akismet Google reCaptcha CloudFlare Anderen Dropbox Microsoft Partners
Vooraleer danckaerts.be uw gegevens verstrekt aan derden, wordt met hen steeds een verwerkersovereenkomst afgesloten. In deze verwerkersovereenkomst maken danckaerts.be en de verwerker de nodige afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Zo garandeert danckaerts.be dat uw gegevens ook door deze derden enkel worden verwerkt met respect voor uw privacy.
Aan partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst werd gesloten – zoals overheden of administraties – worden enkel gegevens verstrekt wanneer zulks wettelijk verplicht en toegestaan is.
Ten slotte kunnen uw gegevens ook met derden worden gedeeld, nadat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kan deze toestemming op elk moment weer intrekken. Deze intrekking geldt enkel voor het heden en doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
danckaerts.be verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
danckaerts.be verschaft de gebruiker informatie over verkeersovertredingen. Aangezien wettelijk enkel minderjarigen vanaf 16 jaar een voertuig mogen besturen, verwerkt danckaerts.be geen gegevens van minderjarigen van minder dan 16 jaar.
Mocht danckaerts.be uitzonderlijk toch gegevens van minderjarigen van minder dan 16 jaar verwerken, dan zal danckaerts.be daarvoor steeds de schriftelijke toestemming van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger bekomen. Zonder deze toestemming zullen deze gegevens zo snel als redelijk mogelijk door danckaerts.be worden verwijderd.

Bewaartermijnen
danckaerts.be bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Voor de volgende gegevens gelden volgende bewaartermijnen:
Persoonlijke identiteitsgegevens: 5 jaar na laatste contact Bijkomstige persoonsgevens: 5 jaar na laatste contact Professionele gegevens: 5 jaar na laatste contact Ondernemings- en financiële gegevens:5 jaar na laatste contact Gerechtelijke gegevens: 5 jaar na laatste contact Online-gegevens: 5 jaar na laatste contact Beeldopnames: 5 jaar na laatste contact

Beveiliging van de gegevens
danckaerts.be nam passende technische en organisatorische maatregelen om de verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Daarvoor nam danckaerts.be de volgende maatregelen:
danckaerts.be voerde een risico-analyse gegevensbescherming uit danckaerts.be stelde een veiligheidsbeleid op Alle personen die namens danckaerts.be van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan danckaerts.be hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle systemen danckaerts.be zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is danckaerts.be maakt regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten danckaerts.be test en evalueert de beschermingsmaatregelen op regelmatige basis. De medewerkers van danckaerts.be worden geregeld bewust gemaakt van het belang van de bescherming van persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht danckaerts.be stelt met al haar verwerkers een verwerkersovereenkomst op en eist van hen waarborgen omtrent gegevensbescherming danckaerts.be heeft een Veiligheidsincident- en datalekmanagement

Uw rechten
Naast een recht op informatie, heeft u ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die danckaerts.be verwerkt in te zien, te corrigeren, te laten beperken of te laten verwijderen. Een aanvraag daarvoor kan u richten aan de hoger vermelde gegevens. Binnen de maand na het verzoek krijgt u van danckaerts.be uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en desgevallend inzage.
Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op grond van toestemming, heeft u ten allen tijde het recht om de gegeven toestemming weer in te trekken.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Als de gegevens werden verwerkt op grond van uw toestemming of omwille van het uitvoeren van een overeenkomst én de gegevens worden automatisch verwerkt, dan heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Om uw identiteit te controleren vraagt danckaerts.be u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kan u rechtstreeks contact opnemen met danckaerts.be. Als u van oordeel bent dat gegevens onrechtmatig worden verwerkt, heeft u ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, die toezicht houdt op de bescherming van uw privacy.

Wijziging privacy statement
danckaerts.be kan zijn privacy statement ten allen tijde wijzigen. Dergelijke wijziging wordt ook steeds aangekondigd op onze website. Deze privacy policy werd voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Cookies
Dit beleid legt in detail uit hoe “Advies.site” samen met zijn verbonden diensten en bedrijven (hierna “wij”, “ons”, “onze”, “Advies.site”, “https://advies.vlaanderen”) en phpBB (hierna “zij”, “hun”, “zijn”, “phpBB-software”, “www.phpbb.com”, “phpBB Limited”, “phpBB-teams”) de informatie die wordt verzameld gedurende een bezoek aan dit forum, wordt gebruikt (hierna “je informatie”).

Je informatie wordt op twee manieren verzameld. De eerste manier is door het gebruik van zogenaamde cookies. De phpBB-software maakt meerdere cookies aan (kleine tekstbestanden die naar de tijdelijke internetbestanden van uw computer worden gedownload). De eerste twee cookies bevatten een indentificatienummer (hierna “user-id”) en een anoniem sessienummer (hierna “session-id”). Deze twee nummers worden automatisch door de phpBB-software aan je toegewezen. Een derde cookie zal worden aangemaakt wanneer je onderwerpen hebt gelezen op “Advies.site”. Deze cookie wordt gebruikt om op te slaan welke onderwerpen gelezen zijn en verbetert daarmee je gebruikerservaring.

Wij kunnen ook buiten de phpBB-software cookies wanneer je “Advies.site” doorzoekt, hoewel dit document daarop niet van toepassing is. Deze tekst heeft betrekking de pagina’s die worden aangemaakt door de phpBB-software. De tweede manier is waarin wij je informatie verzamelen door wat je aan ons verstuurt. Dit is onder andere het plaatsen als een anonieme gebruiker (hierna “anonieme berichten”), registreren op “Advies.site” (hierna “je account”) en berichten die verstuurd zijn na je registratie en wanneer je bent aangemeld (hierna “je berichten”).

Je account bevat minstens een unieke identificeerbare naam (hierna “je gebruikersnaam”), een persoonlijk wachtwoord om te kunnen aanmelden op je account (hierna “je wachtwoord”) en een persoonlijk, geldig e-mailadres (hierna “je e-mail”). Je informatie voor je account op “Advies.site” is beveiligd door de gegevensbeschermingswetgeving die geldt in het land waar dit forum gehost wordt. Allse informatie naast je gebruikersnaam, je wachtwoord en je e-mailadres die vereist is bij het registratieproces op “Advies.site” is of vereist, of optioneel. Je altijd hebt de mogelijkheid te bepalen welke informatie van je account openbaar wordt weergegeven. Verder heb je ook de mogelijkheid, om in te stellen of je de e-mails die automatisch worden gemaakt door de phpBB-software wilt ontvangen.

Je wachtwoord is versleuteld (en kan niet worden ontsleuteld), waardoor het op een veilige manier is opgeslagen. Desondanks is het niet aan te raden dat je hetzelfde wachtwoord gebruikt op diverse websites. Je wachtwoord is het middel waarmee je op je account op “Advies.site” kan aanmelden, bewaar het dus veilig en geef het op geen enkele manier aan iemand van Advies.site”, phpBB of een andere derde partij. Als je het wachtwoord van je account bent vergeten, kun je de “Ik ben mijn wachtwoord vergeten”-optie gebruiken bij het aanmeldvenster. Dit proces vereist dat je de gebruikersnaam en e-mailadres opgeeft van je gebruikersaccount, waarna de phpBB-software een nieuw wachtwoord zal genereren en zal opsturen naar het e-mailadres, zodat je opnieuw kunt aanmelden.


Terug naar de vorige pagina